شرکت تولید کننده مواد شویینده. لاراتوار مینا (شامپو پریزن)

شرکت تولید کننده مواد غذایی گلها

شرکت تولید کننده مواد غذایی نوید کاران برتر

شرکت تولیدی چای گلستان

شرکت تولید کننده مواد غذایی گل افروز طلایی (کوپان)

شرکت تولید کننده مواد غذایی برگ بال (همیشک)