شركت يلما سازان در مهرماه 1380 در قالب سهامي خاص تاسيس گرديد رشته فعاليت اين شركت توليد ظروف يكبار مصرفP.E.T. جهت بسته بندي انواع مواد غذايي، دارويي و بهداشتي مي‌باشد. دستگاه توليد ظروف P.E.T.‌ اين واحد توليدي از شركت ASB NISSEI‌ ژاپن در سال 1383 خريداري گرديد.   read more >Chemical structure of polyethylene terephthalate
            Replacing terephthalic acid with isophthalic acid